نکته 4در شعار تبلیغاتی خود بر روی نیاز خاصی تأکید کنید: در این حالت بازار هدف با توجه به اشاره مستقیم به یک نیاز خاص، درک صحیحی از شعار خواهد داشت.

این مطلب را از دست ندهید:  نکته 2 از نکات کلیدی انتخاب یک شعار تبلیغاتی خوب
فهرست