شعار تبلیغاتی

بر اهداف سازمانی تأکید نمایید: شعارهایی که بر مأموریت و اهداف سازمان تأکید دارند، نشان‌دهنده تعهد سازمان به اهداف و مأموریت هایش نیز می باشد.

این مطلب را از دست ندهید:  نکته 1 از نکات کلیدی انتخاب یک شعار تبلیغاتی خوب
فهرست