شکل و زیرعنوان را فراموش نکنید. باید سعی کنید متن خود را بشکنید و برای هر قسمت یک زیرعنوان جداگانه به کار ببرید چون باعث بهتر خوانده شدن متن می گردد و کاربر متن شما را بهتر درک می‌کند

این مطلب را از دست ندهید:  نکته 3 از نکات کلیدی انتخاب یک شعار تبلیغاتی خوب
فهرست