فرم طراحی گرافیک Vasco-FO-48

 • فرم طراحی گرافیک

 • مشخصات طرح

 • استانداردهای گرافیکی

  (لطفاً به‌صورت فایل PNG ارسال گردد)
 • انواع فایل های مجاز : png.
 • انواع فایل های مجاز : png.
 • انواع فایل های مجاز : png.
 • انواع فایل های مجاز : png.
 • انواع فایل های مجاز : docx, jpg.
 • استانداردهای متنی

 • فونت اصلی

 • انواع فایل های مجاز : png.
 • انواع فایل های مجاز : docx.
 • فونت کپشن

 • انواع فایل های مجاز : png.
 • انواع فایل های مجاز : docx.
 • فونت فراخوانی

 • انواع فایل های مجاز : png.
 • انواع فایل های مجاز : docx.
 • فونت غیر رسمی

 • انواع فایل های مجاز : png.
 • انواع فایل های مجاز : docx.
 • محتوای طراحی

فهرست
WhatsApp
ارسال
مجموعه آی تی عصرمجازی آخرین اخبار و اطلاعات عصرمجازی را به صورت سریع دریافت نمایید
رد کردن
اجازه دادن به اعلان ها