هیت مپ (HeatMap)، نقشه‌های حرارتی داده‌های گرافیکی و رنگی هستند که ما را قادر می‌سازند رفتار کاربران را شناسایی کنیم. در واقع نقشه حرارتی یکی از تست های کاربرد پذیری است که به ما یک دید گرافیکی از رفتار و حرکات بازدیدکنندگان را نمایش می‌دهد و به ما کمک می‌کند تا محصول را در راستای اهداف خود جهت‌دهی کنیم.

فهرست
مجموعه آی تی عصرمجازی آخرین اخبار و اطلاعات عصرمجازی را به صورت سریع دریافت نمایید
رد کردن
اجازه دادن به اعلان ها